Pobierz ten regulamin w formacie pdf

Regulamin użytkownika

 1. DEFINICJE

  Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

  1. Formularz Rejestracyjny - formularz wypełniony przez Użytkownika przy rejestracji, służący również do założenia Konta.
  2. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach serwisu Usługodawcy. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
  4. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, umieszczony pod adresem http://www.isivi.pl.
  5. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych Regulaminem.
  6. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
  7. Usługodawca – ISIVI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 5 lok. 19, 00-195 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000461847; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 521–364–97–09, REGON: 146703079, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem: 11468.
  8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa w szczególności:
   1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną
   2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym:
    1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
    2. zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
   3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
   4. tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  3. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany w punkcie 2.2.
  4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy.
 3. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA
  1. Umowa zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu.
  2. W celu wypełnienia Formularza Rejestracyjnego Użytkownik podaje loginu (adres poczty elektronicznej) i hasło dostępu.
  3. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
  4. Użytkownik wysyłając Formularz Rejestracyjny, oświadcza, że:
   1. podane przez Użytkownika dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. podane przez Użytkownika dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   3. jest uprawniony do zawarcia Umowy.
  5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, tworzy w ramach Serwisu Konto o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej.
  6. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej oraz bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany – do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
  7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i jest wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
  8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć Konto, jeżeli:
   1. nazwa Konta jest już używana w ramach Serwisu,
   2. Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła dostępu. Użytkownik jest zobowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
   1. dostęp do sieci Internet,
   2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML i PDF,
   3. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
   4. włączona opcja akceptowania plików „cookies”.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
  3. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Użytkowników.
  4. Wykaz i opis Usług stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG
  1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może się wiązać ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w szczególności ryzykiem przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika przez osoby trzecie.
  2. W celu minimalizacji zagrożeń, o których mowa w punkcie 5.1, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 6. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
   2. wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
   3. kontakt telefoniczny związany z realizacją Umowy,
   4. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik narusza Regulamin lub poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres poczty elektronicznej,
   5. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
   6. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie 6.2.2,
   7. zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy,
   8. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat, 6.2.9 usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia Regulaminu.
 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie w Serwisie swojego wizerunku.
  3. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas obowiązywania Umowy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji do utworów, których Użytkownik jest autorem, na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wprowadzania do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych oraz innych nośników, a także umieszczanie w sieci Internet. Powyższe ma na celu promowanie Użytkownika zgodnie z warunkami i celem świadczonych Usług, w ramach których takie udostępnianie ma miejsce.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od:
   1. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
   2. publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
   3. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
   4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
   5. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
   6. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. 8.1 Usługodawca jest administratorem danych osobowych, a zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  2. 8.2 Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem.
  3. 8.3 Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
   1. nazwisko i imiona,
   2. adres zamieszkania lub pobytu,
   3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
   4. adres poczty elektronicznej,
   5. adres komunikatorów internetowych (np. Skype),
   6. adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.com, Twitter.com, LinkedIn),
   7. numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,8.3.8 miejsce pracy,
   8. data urodzenia,
   9. wykształcenie,
   10. zawód,
   11. przebieg zatrudnienia,
   12. historia edukacji i odbytych kursów/szkoleń/uzyskanych certyfikatów,
   13. znajomość języków obcych,
   14. umiejętności,
   15. zainteresowania,
   16. członkostwo w organizacjach/stowarzyszeniach/dodatkowa aktywność,
   17. preferencje zatrudnienia,
   18. rodzaje dołączonych dokumentów (np. zdjęcia).
  4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość świadczenia Usług.
  5. Usługodawca zapewnia prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych prawem.
  6. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej, wyraźnej zgody na takie wykorzystanie. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody na przesyłanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich poprzez zmianę ustawień Konta.
  7. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Użytkownika potencjalnym pracodawcom administratorem danych osobowych Użytkownika staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie.
  9. Polityka prywatności stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie realizacji Usług.
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres email),
   2. przedmiot reklamacji,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego na Serwisie formularza lub na adres poczty elektronicznej reklamacja@isivi.pl.
  5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
  6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z Regulaminem nie podlega dalszemu lub ponownemu rozpatrzeniu.
 10. OBOWIĄZYWANIE UMOWY
  1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
  2. W dowolnym czasie Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.
  3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę, w tym usunąć Konto w następujących przypadkach:
   1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
   2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
   3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
   4. wykorzystywania przeznaczeniem,
   5. usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
   6. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług. przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej komunikatów Użytkownika,
  4. O rozwiązaniu Umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 11. ZMIANA REGULAMINU
  1. W przypadku zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
  2. Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu do Konta od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu lub poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 11.1, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
  2. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
  4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umowy rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
  5. Niezależnie od punktu 12.4, Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy to: biuro@isivi.pl.


Załącznik nr 1 - Wykaz usług dla Użytkowników

Stworzenie profilu Użytkownika w Serwisie.

Wygenerowanie CV Użytkownika.

Przekazanie pracodawcy aplikacji Użytkownika na oferty pracy dostępne w Serwisie.

Informowanie Użytkowników o postępach procesu rekrutacyjnego, w którym uczestniczą (o ile Usługodawca posiada informacje na ten temat od pracodawcy).

Informowanie Użytkownika o stopniu dopasowania jego profilu do wymagań ofert pracy dostępnych w Serwisie.

Dodawanie ofert pracy dostępnych w portalu do listy ulubionych ofert Kandydata.

Informowanie Użytkownika o lokalizacjach internetowych, w których może znaleźć materiały dotyczące interesujących go obszarów zawodowych.

Przesyłanie Użytkownikowi newslettera mailowego z ofertami pracy dopasowanymi do profilu Użytkownika w Serwisie.

Kontakt telefoniczny lub mailowy z Użytkownikiem w sprawie oferty pracy dopasowanej do profilu Użytkownika w Serwisie.Załącznik nr 2 - Polityka prywatności

 1. INFORMACJE ZBIERANE PRZEZ USŁUGODAWCĘ
  1. Usługodawca zbiera następujące informacje o Użytkownikach:
   1. Informacje podane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług, w szczególności dane osobowe, o których mowa w punkcie 8.3 Regulaminu. Wszystkie te dane są podawane dobrowolnie, m.in. w procesie rejestracji. Usługodawca określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług.
   2. Uwagi przekazane ze pośrednictwem formularza: Użytkownik ma możliwość przekazania Usługodawcy swoich opinii na temat funkcjonowania Serwisu. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Serwisu, a podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej jest wykorzystywany wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.
   3. Informacje zbierane automatycznie: Usługodawca zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę Użytkownikowi. Zbierane dane to:
    1. Adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
    2. Odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
    3. Wpisywane przez Użytkownika w wyszukiwarkę ofert pracy i edukacyjnych frazy i wybierane z filtrów wyszukiwania kryteria – w celu ułatwienia Użytkownikowi przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;
    4. Oglądane przez użytkownika oferty pracy i oferty edukacyjne, oraz oferty pracy, na które Użytkownik wysłał aplikacje – w celu rekomendowania Użytkownikowi ofert najlepiej spełniających jego oczekiwania.
   4. Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Usługodawca umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com).
 2. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE
  1. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach Serwisu.
  2. Pliki cookie są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookie. Wyłączenie zapisywania przez przeglądarkę plików cookie powoduje ograniczenie funkcjonalności oferowanych przez Serwis.
  3. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Usługodawcę komunikatów marketingowych do Użytkowników, którzy opuścili naszą stronę internetową (remarketing).
 3. DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA
  1. W przypadku Użytkowników, którzy podali swoje dane osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, Usługodawca ma prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu marketingu usług własnych oraz marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Usługodawca wysyła Użytkownikowi informacje o dopasowanych do niego ofertach pracy (na podstawie wybranych przez Użytkownika kryteriów lub w postaci ofert sugerowanych, ustalonych przez algorytm na podstawie profilu i historii aktywności Użytkownika) wyłącznie po wyrażeniu odpowiedniej zgody przez Użytkownika. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika.
 4. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji zbieranych lub powierzanych przez Użytkownika.
  2. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Użytkownika i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego Konta.
 5. MOŻLIWOŚCI WYBORU
  1. Użytkownik ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, choć może to wpłynąć na jakość użytkowania Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z pewnych Usług.
  2. Jeśli Użytkownik ma założone Konto, ale nie życzy sobie otrzymywać korespondencji mailowej, może wyłączyć wysyłanie poszczególnych typów informacji korzystając z zakładki „Ustawienia” w swoim koncie. Niezależnie od dokonania przez Użytkownika powyższego wyboru, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania mu istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z funkcjonowaniem Usług.