Praca w Payarto

Logo Oferty pracy Payarto

Tworzymy ciekawą mozaikę złożoną z ludzi mło­dych i już nie tak bar­dzo młodych, któ­rzy swoje zawo­dowe szlify zdo­by­wali w dużych insty­tu­cjach finansowych i mię­dzy­na­ro­do­wych fir­mach doradczych. Łączymy ener­gię typową dla ambit­nych absolwentów z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem zało­ży­cieli firmy.

Pracujemy w trybie projektowym, najczęściej w małych zespołach, razem z Klientem, co daje poczucie odpowiedzialności za efekty końcowe i przynosi satysfakcję. Dzie­limy zada­nia pomię­dzy człon­ków zespołu w taki spo­sób, żeby każdy miał istotny fragment do zro­bie­nia. Wiemy, czym jest konieczność dotrzymywania terminów, więc się wzajemnie wspieramy. Prywatnie każdy z nas jest inną osobowością, ale łączy nas wspólne podejście do jakości pracy.